Hyppää sisältöön

TURVALLISUUSINFO 06 / 2023: Kotimajoitusverkosto edistää turvallista majoitusmallia ja minimoi riskitekijöitä

Kotimajoitusverkosto on kansalaistoimintaverkosto, joka on organisoinut turvapaikanhakijoiden kotimajoitusta Suomessa vuodesta 2015. Kotimajoituksen tuki ry on verkostoa ja sen paikallisryhmiä sekä kotimajoituksen osapuolia tukeva asiantuntijajärjestö.

Kotimajoituksessa Suomesta turvaa hakeva majoittuu vastaanottokeskuksen sijasta paikallisessa kodissa. Kyseessä on asumismuoto, jossa toteutuu molemminpuolinen kokemus jaetusta arjesta osana paikallisyhteisöä.

Kotimajoitusverkostolle on tärkeää, että kaikkien kotimajoitustoiminnassa olevien ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi toteutuvat, huomioiden erityisesti (eri syistä) haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevien tilanne. Olemme hyvin tietoisia siitä, että he saattavat pahimmillaan olla alttiita hyväksikäytölle ja ihmiskaupalle, joita esiintyy Suomessakin. Pyrimme toiminnassamme minimoimaan riskit ja tukemaan turvallisia, harkittuja kotimajoituksia.

Kotimajoitusverkosto edistää ja koordinoi vain molemminpuolisesti vapaaehtoisia sekä vastikkeettomia majoituksia, joihin ei liity esimerkiksi maksuja tai vaatimusta työpanoksesta.

Vuoden 2022 keväästä lähtien Ukrainasta on saapunut Suomeen paljon suojelua hakevia ihmisiä. Kotimajoitusverkosto on tässä tilanteessa toiminut omien, jo vuosien ajan hyväksi todettujen toimintaperiaatteiden mukaisesti: emme edistä suoraan rajalta tuntemattomaan majoitukseen päätymistä. Emme organisoi laajamittaista tai kiireellistä hätämajoitusta vaan harkittua ja pääosin pidempiaikaista asumisvaihtoehtoa vastaanottopalveluiden piirissä oleville turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeville henkilöille.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Pidämme tärkeänä, että Suomeen saapuvilla on tieto oikeuksistaan ja että he pääsevät tarvittaviin palveluihin. Heillä on tärkeää olla tiedot tahoista, joihin ottaa tarvittaessa yhteyttä.

Kotimajoitusverkosto ja sen taustayhdistys pyrkivät aktiivisesti siihen, että majoituksen osapuolten odotukset majoituksesta ovat realistisia.

Kotimajoitusverkosto on itseohjautuva kansalaisliike, jossa eri toimijat ovat mukana omasta halustaan. Kotimajoitus perustuu aina osapuolten väliseen sopimukseen asumisesta. Kotimajoitusverkosto ei kuitenkaan ole majoituksen osapuoli vaan sopimus majoituksesta on aina majoittajan ja majoittujan välinen. Tukea ja neuvoa saa tarvittaessa paikallisryhmistä ja tukiyhdistyksestä.

Harkittuun ja ennalta sovittuun kotimajoitukseen voi valmistautua perehtymällä useilla kielillä (ml. ukraina) saatavilla olevaan Kotimajoitusoppaaseen. Majoituksesta sopiminen kannattaa tehdä esimerkiksi sopimuspohjaamme käyttäen.

Olemme Kotimajoitusverkoston tukiyhdistyksessä koonneet ohjeistuksen seksuaalisen hyväksikäytön, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisemiseksi majoitustilanteissa ja siihen puuttumiseksi. Ohjeistuksessa on huomioitu erilaisia tilanteita ja seikkoja, jotka vaativat meiltä kaikilta valppautta. Listaamme myös tahoja, joista saa apua ja tukea väkivallan kokemuksiin. Ohjeistus on tehty yhteistyössä väkivallan vastaisen työn asiantuntijan Elina Nikulaisen kanssa. Seksuaalisen hyväksikäytön, väkivallan ja häirinnän ehkäisy majoitustilanteissa -ohjeistus on saatavilla suomeksi, ukrainaksi ja englanniksi. Kotimajoitusopas ja -sopimus sekä ohjeistus löytyvät täältä: https://kotimajoitusverkosto.fi/tietoa-meista/materiaalit/

Kaikkia kotimajoituksesta kiinnostuneita kannustetaan liittymään kotimajoitusverkoston valtakunnalliseen facebook-ryhmään sekä itseä lähimpään paikallisryhmään. Linkit löytyvät täältä: https://kotimajoitusverkosto.fi/tietoa-meista/tietoa-verkostosta/paikallisryhmat/

Kotimajoitusverkoston Facebook-ryhmiä moderoidaan aktiivisesti, ylläpitäjät hyväksyvät julkaisuja, seuraavat ryhmissä tapahtuvaa viestintää ja käyvät läpi liittyjien sekä tarvittaessa ryhmän jäsenten profiilit. Emme julkaise esimerkiksi puhelinnumero- tai osoitetietoja.

Kannattaa tutustua tuottamaamme materiaaliin sekä osallistua koulutuksiin. Mukaan voi tulla, vaikka oma kotimajoitus olisi alkanut muuten kuin verkostomme kautta.

Toimintaan ovat tervetulleita yhdenvertaisesti ihmiset kaikista kieli- ja kulttuuritaustoista, ikäryhmistä ja sukupuolista. Jaettuja toimintaperiaatteita, joihin kaikkien tulee sitoutua ovat vapaaehtoisuus, vastavuoroisuus, luottamus ja oikeus yksityisyyteen.

Ukrainan sodan alettua 2022 osa olemassa olevista paikallisryhmistä aktivoitui ja uusia syntyi. Kotimajoitusverkosto toimii itseohjautuvasti eli paikallisryhmät voivat järjestää toimintansa parhaaksi katsomallaan tavalla, paikallisesta tarpeesta lähtien. Paikallisryhmien käytännöt ovat muovautuneet uuteen tilanteeseen.

Paikallisryhmien käytännöt vaihtelevat siinä, miten majoituksen osapuolia haastatellaan, miten majoitusten käytännön organisointi tapahtuu ja miten tarkistetaan, että tarjottu majoitus on asukkaalle sopiva, turvallinen ja että majoittaja ymmärtää, mihin on sitoutumassa. Verkoston ja tukiyhdistyksen kautta ei koskaan jaeta henkilötietoja ilman kyseisen henkilön tapauskohtaista suostumusta.

Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevilla ihmisillä on oikeus itse päättää, hakeutuvatko he kotimajoitukseen tai muuhun yksityismajoitukseen ja muuttavatko juuri tietyn kotimajoitusta tarjoavan ihmisen tai perheen kotiin. Poikkeuksena ovat ilman huoltajaa Suomeen tulleet lapset, jotka majoittuvat lähtökohtaisesti lapsille tarkoitetuissa vastaanottokeskuksissa, joskin lapsi voi majoittua myös yksityismajoitukseen, jos se arvioidaan lapsen edun kannalta hyväksi ratkaisuksi (ks. Maahanmuuttoviraston ohjeistus Yksin Suomeen tulleen alaikäisen majoittumisesta https://migri.fi/yksin-suomeen-tulleen-alaikaisen-majoittuminen?fbclid=IwAR2sP-o5s1aDijB7fa1Ngvrh8b6rDkkVk7Ma2EceYj5PIXQtlUXBFO4b-s0 ).

Kodinomaiset olosuhteet voivat tarjota monille kotoutumisen näkökulmasta mielekkään asumistavan ja alun Suomessa. Olemme hyvin tietoisia, että yksityismajoituksen kentällä ilmenee monenlaisia, kirjavia toimintatapoja ja riskejä, joita pyrimme omassa toimintamallissamme välttämään ja toimimaan vastuullista, turvallista ja kaikille osapuolille myönteistä majoitusmallia edistäen.

Harkiten syntynyt kotimajoitus on monien kokemusten mukaan turvallinen ja myönteinen majoittumismuoto esimerkiksi etnisiin tai kielellisiin vähemmistöihin kuuluville ihmisille sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Mahdollisuus asua kodinomaisissa olosuhteissa on osoittautunut tärkeäksi monille muillekin turvapaikkaa hakeneille ihmisille.

Majoituksen osapuolet eivät jää yksin, mikäli heillä on kysymyksiä liittyen arkielämään tai muita asioita. Verkoston vapaaehtoisilla ja tukiyhdistyksen ammattilaisilla on asiantuntemusta ja tukea annetaan tarvittaessa. Kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä tukiyhdistyksen työntekijöihin, mikäli on huolenaiheita liittyen kotimajoitukseen, esimerkiksi sen turvallisuuteen.

Kuva: Outi Neuvonen