Hyppää sisältöön

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Kuinka pääsen alkuun?  

Kannattaa lukea ensin majoittajalle suunnattu sivuja ja Kotimajoitusopas (PDF), sekä näille sivuille kootut usein kysytyt kysymykset. Kaikki tärkeimmät materiaalit löytyvät koottuna täältä.

Ota yhteyttä, jos mieltäsi jäi vielä askarruttamaan jokin.  

Miten pitkäksi ajaksi majoittajan on sitouduttava majoitukseen?  

Kotimajoitus on lähtökohtaisesti pidempiaikaista majoitusta. Toisinaan tarvetta on myös lyhempiaikaiselle majoitukselle.  

Majoittajan kannattaa harkita, miten pitkäksi aikaa hän voi sitoutua majoittamiseen jo siinä vaiheessa, kun pohtii majoituksen tarjoamista.  

Osapuolten kannattaa sopia majoituksen kestosta ennen sen alkua samalla, kun sovitaan majoituksen muista yksityiskohdista.   

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa kotimajoitus milloin tahansa.   

Mitä kaikkea majoittajalla on velvollisuus tarjota?  

Majoittaja sitoutuu tarjoamaan Suomesta suojelua hakeneelle turvallisen kodin – ei muuta. Majoittajalla ei ole velvollisuutta osallistua esimerkiksi taloudellisesti majoittujan tukemiseen.   

Suojelua hakeneelle maksetaan vastaanottorahaa ruokaa ja muita välttämättömiä perustarpeita varten.  

Majoittaja vastaa lähtökohtaisesti majoitukseen liittyvistä kuluista.  

Joissakin tapauksissa voidaan ennen majoituksen alkamista sopia, että majoittuja maksaa osan esimerkiksi sähkö- ja vesilaskuista.  

Kuka maksaa kotimajoittujien ruoan?  

Majoittajalla ei ole velvoitetta ylläpitää majoittujaa. Lähtökohta on, että hän maksaa itse ruokakulunsa ja muut perustarpeet.  

Ruokaostoksista ja kulujen jakamisesta voidaan sopia majoitussopimusta tehtäessä.  

Vaihtoehtoisesti majoittaja ja majoittuja voivat sopia ruokien ostamisesta, maksamisesta ja laittamisesta myös muulla tavoin.  

Saako majoittaja rahallista tukea? 

Majoittaja ei saa rahallista tukea kotimajoituksen tarjoamisesta vaan toiminta on vapaaehtoista ja vastikkeetonta.  

Keitä kotimajoittujat ovat?  

Kotimajoitukseen hakeutuu erilaisia turvapaikanhakijoita tai tilapäistä suojelua hakevia henkilöitä. Heillä kaikilla on erilaiset taustat ja he ovat eri ikäisiä ihmisiä eri lähtömaista.   

Osalla on laaja kielitaito, osa puhuu ainoastaan äidinkieltään.   

Ilman huoltajaa Suomeen tullut alaikäinen turvapaikanhakija ei voi kotimajoitukseen asettua, sillä lapsille on oma vastaanottojärjestelmänsä.   

Kokemuksemme mukaan hyvinkin erilaisista taustoista tulevilla ihmisillä on kuitenkin lopulta enemmän yhteisiä kuin erottavia tekijöitä.   

Majoittajan on hyvä tiedostaa, että Suomesta suojelua hakevat ihmiset tulevat usein vaikeista olosuhteista.  Jotkut ovat paenneet sodan, kidutuksen tai vainon uhkaa, toiset tulevat taisteluiden keskeltä.  Kodin jättäminen mistä tahansa mainituista syistä on raskasta, ja monen matka Suomeen on ollut pitkä ja vaikea.  

Riittävän tuen ja toisaalta oman tilan ja rauhallisen ympäristön tarjoaminen on tärkeää.  Majoittaja ja majoittuja sopivat keskenään, toimiiko majoittaja arjessa myös tukihenkilönä vai ei. 

Jos suojelua hakeva henkilö tarvitsee erityistä psykososiaalista ammattilaisen apua, heillä on oikeus saada sitä vastaanottokeskuksensa kautta.  

Kuka vastaa kotimajoituksen onnistumisesta?  

Majoittaja ja majoittuja sopivat kotimajoituksesta keskenään ja kummankin osapuolen tulisi harkita sitä huolellisesti.  

Kotimajoitusverkosto suosittelee, että kotimajoituksen periaatteista ja käytännön toimintatavoista sovitaan yhdessä etukäteen.  

Tukiyhdistys on laatinut sopimuspohjan, jota voi hyödyntää. Molemmat osapuolet voivat halutessaan allekirjoittaa sopimuksen. Sopimusta voi tarvittaessa muokata majoituksen aikana.  

Kotimajoitussopimuksen osapuolet ovat majoittaja ja majoittuja, eikä tukiyhdistys ole siinä osapuolena. Molemmat osapuolet ovat vastuussa yhteisen arjen sujuvuudesta.   

Minkälaiseen kotiin turvaa hakeneen henkilön tai perheen voi majoittaa? Tarvitsevatko he oman huoneen?  

Kotimajoittujalle tulee pystyä tarjoamaan riittävästi yksityistä tilaa, joka usein tarkoittaa vähintään omaa huonetta. Jos majoittujia on kokonainen perhe, tilaa voi tarvita enemmänkin.  

Kannattaa miettiä, minkälaisissa olosuhteissa jaksaisit itse asua useamman kuukauden ja myös, kuinka paljon omaa rauhaa tarvitsisit. Kotimajoittujalle tarjottavan asuintilan on sovelluttava ympärivuotiseen asumiseen.  

On suositeltavaa, että majoittuja tutustuu tiloihin ennen majoituksen alkamista. Kotimajoituksen säännöistä sovittaessa voidaan sopia myös siitä, mitkä kodin tilat ovat majoittajan ja majoittujan yhteisessä käytössä ja mitkä tilat ovat yksityisiä.   

Jos epäröit tilan riittävyyttä, voit ottaa yhteyttä Kotimajoitusverkoston aktiiveihin tai yhdistyksen työntekijöihin. Heidän kanssaan voit keskustella kotisi tiloista ja pohtia kotimajoituksen käytännön asioita yhdessä. 

Miten toimitaan, jos vastaan tulee kulttuurieroja?  

Erot kulttuurien, yhteisöjen ja henkilökohtaisten tottumuksien välillä voivat olla suuria. Toisesta kulttuurista tuleva ihminen on kuitenkin ensisijaisesti yksilö, jolla saattaa olla kanssasi enemmän yhteistä kuin arvaatkaan.  

Esimerkiksi ruoanlaitto, yhteiset harrastukset ja kiinnostukset tai vaikkapa lasten kanssa leikkiminen voivat tuoda ihmisiä yhteen kulttuuriin katsomatta. Eroavaisuuksia ja haasteita saattaa tulla vastaan, mutta useimmiten niistä selvitään huumorilla ja joustavuudella.    

Turvallisuuden ja yksityisyyden takaaminen    

Kotimajoituksen on tarkoitus olla turvallinen tila, jossa jokainen voi olla oma itsensä.  

Verkostomme pyrkii majoituksen osapuolten yhdenvertaisuuteen sen sijaan, että ihmisten välillä on asetelma, jossa toinen osapuoli on auttaja ja toinen autettava.  

On kuitenkin selvää, että majoittaja on valtasuhteessa kodissaan majoittuvaan turvaa hakevaan nähden. Tämä on hyvä tiedostaa.   

Suojelua hakevat tulevat usein haastavista olosuhteista. Oikeus yksityisyyteen ja omaan tilaan sekä turvalliseen ympäristöön ovat heille erityisen tärkeitä.  

Turvalliseen tilaan liittyviä kysymyksiä on hyvä ajatella jo siinä vaiheessa, kun pohtii omia motiivejaan kotimajoituksen tarjoamiselle tai kun harkitsee kotimajoitukseen siirtymistä.    

Olisi tärkeää saada aikaan luottamukseen ja kunnioitukseen perustuva keskusteluyhteys jo majoituksen alusta lähtien.  

Jos majoituksen aikana tulee haasteita, molempien osapuolten on tärkeää tuntea oikeutensa ja tietää, että ulkopuolista tukea on saatavilla. Kotimajoitusverkosto ja tukiyhdistys auttavat tässä tarvittaessa.  

Kotimajoitusverkosto tunnistaa miten tärkeää turvallisuus on kaikille kotimajoituksen osapuolille. Olemme yhteistyössä väkivallan vastaisen työn asiantuntijan kanssa laatineet ohjeistuksen, jonka avulla ennaltaehkäistä seksuaalista hyväksikäyttöä, väkivaltaa ja häirintää majoituksissa. Ohjeistus on käännetty useille kielille ja löytyy täältä: SEAH-briiffi  

Voinko majoittaa yksin tulleen turvapaikanhakijalapsen tai -nuoren?  

Kotimajoitusverkoston kautta ei järjestetä yksin maahan saapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kotimajoitusta. Yksin tulleiden alaikäisten majoitukseen liittyy erityisvaatimuksia ja siinä on noudatettava lastensuojelulaissa määriteltyjä ehtoja. Kotimajoitusverkoston kautta voi kuitenkin majoittaa huoltajan kanssa olevan lapsen.   

Mitä jos majoittajalla ja majoittujalla ei ole yhteistä kieltä?  

Yhteisen kielen puuttuminen voi olla haaste. Verkoston kautta on kuitenkin syntynyt monia onnistuneita kotimajoituksia, joissa osapuolilla ei ole yhteistä kieltä. Hyvällä tahdolla, Google-kääntäjällä ja elekielellä pääsee pitkälle.   

Alkuvaiheessa tulkki helpottaa käytännön asioista sopimista ja yhdistyksen työntekijöihin voi olla yhteydessä, jos tulkkausta tarvitaan asumiseen liittyvissä kysymyksissä.  

Myös verkoston paikallisista aktiiveista saattaa löytyä kielitaitoisia henkilöitä, jotka voivat auttaa tulkkaamisessa.   

Kenelle minun pitää ilmoittaa, jos kotiini muuttaa kotimajoittuja?   

Jokaisen turvapaikanhakijan ja tilapäistä suojelua saavan tulee olla rekisteröityneenä vastaanottokeskukseen, sillä keskus tarjoaa hänelle kuuluvat palvelut ja oikeudet.   

Kotimajoitukseen muuttavan tulee itse ilmoittaa osoitteensa vastaanottokeskukseensa.  

Kotimajoittajan tulee ilmoittaa uusista asukkaista vuokranantajalle tai isännöitsijälle, jos esimerkiksi vesimaksu perustuu asukkaiden määrään.  

Voiko kotimajoittujalta pyytää vuokraa tai esimerkiksi siivousapua vastineeksi majoittamisesta?  

Kotimajoitusverkosto edistää vastikkeettomia kotimajoituksia, eikä se ole asuntojen vuokrauspalvelu. Majoittuja ei ole vuokralainen eikä kotiapulainen.  

Majoittaminen on vapaaehtoista eikä siitä voi edellyttää korvauksena rahaa tai työpanosta.  

Majoittaja ja majoittuja sopivat keskenään normaaleista yhteisasumiseen liittyvästä kotitöiden jakamisesta. Asiasta kannattaakin sopia heti majoittumisen aluksi.  

Entä jos majoittamisesta tulee vastaan ongelmia tai elämäntilanteeni muuttuu kesken majoituksen?  

Kumpi tahansa kotimajoituksen osapuolista voi purkaa majoitusjärjestelyn milloin tahansa. Asiasta tulisi ilmoittaa toiselle osapuolelle mahdollisimman hyvissä ajoin.  

Jos ilmenee ongelmia, suosittelemme ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä Kotimajoituksen tuki ry:n työntekijöihin.  

Menettääkö yksityiskodissa majoittuva turvapaikanhakija joitakin vastaanottokeskusten tarjoamia etuja tai palveluita?  

Suomesta suojelua hakeva ihminen on oikeutettu vastaanottokeskuksen kaikkiin palveluihin (esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä vastaanottorahaan) riippumatta siitä, asuuko hän vastaanottokeskuksessa, kotimajoituksessa tai yksityismajoituksessa muualla.  

Hakijan täytyy ilmoittaa asuinpaikkansa vastaanottokeskukselle ja asumisen on oltava tosiasiallista.  

Asumismuoto ei millään tavoin vaikuta esimerkiksi tilapäisen suojelun oleskelulupaan, turvapaikkaprosessin kestoon tai sen lopputulokseen.  

Koska vastaanottokeskus voi sijaita toisella paikkakunnalla kuin kotimajoitus, majoittuja ei välttämättä voi osallistua keskuksen tarjoamaan työ – ja opintotoimintaan.   

Onko majoittajan huomioitava erityisiä terveyskysymyksiä?  

Suosittelemme, että kotimajoittaja ja kaikki samassa asunnossa asuvat tarkistavat rokotesuojansa.   

Mitä muuta tulee ottaa huomioon harkittaessa kotimajoituksen tarjoamista? 

Jos majoittajan kodissa asuu enemmän kuin yksi ihminen, on tärkeää, että majoittaminen on kaikkien kodin asukkaiden yhteinen päätös.  

Kotimajoituksen tarjoamista ei suositella tilanteessa, jos majoittajan omassa elämässä tai kotona on isoja ongelmia.  

Ennen majoituksen tarjoamista kannattaa pohtia omia motiiveja ja odotuksia majoituksen suhteen.   

Kotimajoituksesta saattaa aiheutua majoittajalle kustannuksia ja niiden vaikutusta omaan talouteen kannattaa miettiä huolellisesti.   

Jos kotimajoituksen tarjoaminen ei tunnu omaan tilanteeseen hyvältä vaihtoehdolta, voi pohtia haluaisiko tukea kotimajoitusta muulla tavoin osallistumalla vapaaehtoisena Kotimajoitusverkoston toimintaan.  

Vaikuttaako Suomesta turvaa hakeneen majoittaminen majoituksen tarjoajan saamiin Kelan etuuksiin? 

Kelan mukaan turvapaikanhakijan tai tilapäistä suojelua hakeneen henkilön majoittaminen ei vaikuta yleistä asumistukea saavan ruokakunnan asumistukeen, mikäli majoittaminen kestää enintään kuusi kuukautta. 

En voi tarjota asuntoa, mutta haluaisin auttaa. Mitä voin tehdä?  

Kotimajoitusverkosto keskittyy kotimajoituksen koordinoimiseen ja tukemiseen. Voit osallistua verkoston toimintaan monella tavalla, muutenkin kuin majoittajana. Vapaaehtoistehtävistä saat lisätietoja verkoston aktiiveilta ja tukiyhdistyksen työntekijöiltä.