Hoppa till innehåll

Information om heminkvartering

Inkvarterandet av asylsökande i finländska hem har ofta skett spontant, när de som ansöker om asyl har kommit  kontakt med finländare på olika orter. 

Under åren 2015-16 kom det fler asylsökande till Europa och till Finland än någonsin tidigare. Samtidigt uppstod en ny form av aktivism som också ledde till att antalet lokala heminkvarteringar ökade. 

De lokala grupperna formade sig till ett landsomfattande nätverk, och år 2015 grundades en förening för att stöda och koordinera verksamheten.  

Heminkvarteringsnätverkets verksamhet kan på lokalnivå organiseras fritt, i enlighet med behoven på olika orter. Det är ändå viktigt att all verksamhet utgår från de grundprinciper man tillsammans överenskommit om: frivillighet, ömsesidighet och likaledes ömsesidigt förtroende samt rätten till privatliv. 

 Man har kommit överens om principerna för att garantera lyckade och mer långvariga heminkvarteringar, som av båda parter upplevs som trygga.  

Vetskapen om vad som händer på lokalnivå stöder koordineringen  

Även om de lokala grupperna agerar självständigt och fritt i enlighet med de lokala behoven, är det viktigt att aktörerna på lokalnivå upprätthåller kontakten till både varandra och till stödföreningen.  

Föreningen tar regelbundet emot förfrågningar från olika orter av personer som är intresserade av heminkvartering, av inkvarterarna och av personer som är intresserade av att ägna sig åt frivilligarbete. När det finns en vetskap om hur situationen ser ut på olika orter, blir både sammanförandet av (potentiella) inkvarterare och inkvarterade smidigare, liksom koordinerandet av hela verksamheten.   

Heminkvarteringar som förverkligats utanför nätverket 

 Heminkvarteringar förverkligas givetvis också helt fritt, utan koppling till Heminkvarteringsnätverket. En asylsökande har i  princip rätt att välja var i Finland hen vill bo, även om hen alltid är skriven vid en förläggning. 

Inom Heminkvarteringnätverket är vi intresserade också av dessa fritt förverkligade inkvarteringar och parternas upplevelser av dem. Alla intresserade är välkomna att delta i våra utbildningar och kan kontakta oss om det uppstår ett behov av information eller stöd.  

  Informationen om de fritt förverkligade inkvarteringarna hjälper både nätverket och stödföreningen vid skapandet av en omfattande lägesbild av vad som händer på heminkvarteringsfältet i Finland. Till exempel samlar vi information genom anonyma enkäter.

Vill du verka som frivillig inom Heminkvarteringsnätverket?    

Om du är intresserad av frivilligarbete inom Heminkvarteringsnätverket, lönar det sig att kontakta Eva Kuhlefelt, stödföreningens sakkunniga inom samfundsarbete.   

  Frivilliga inkvarterare behövs, men det erbjuds också andra frivilliguppdrag: till exempel kan man administrera olika grupper inom sociala medier, hjälpa till med översättning och tolkning, organiserara lokala nätverks- och samarbetsmöjligheter samt annan verksamhet, till exempel olika evenemang.  

De frivilliga runtom i landet deltar vid utvecklandet av verksamheten, både lokalt och nationellt.  

  De frivilliga har också bidragit med innehållsproduktion som hela nätverket har kunnat utnyttja, till exempel i form av texter, fotografier och videomaterial.  

Kontakta stödföreningen 

  Eva Kuhlefelt, sakkunnig i samfundsarbete (finska, svenska, engelska) 

tfn +358 44 2397049

e.kuhlefelt@kotimajoitusverkosto.fi

Halja Vehkaoja, koordinator för samfundsarbete (ukrainska, ryska)  

tfn +358 44 9872594

h.vehkaoja@kotimajoitusverkosto.fi