FAQ – ofta förekommande frågor

 

Hur kommer jag igång?

Läs först vår Heminvarteringshandboken.. Läs sedan andra ofta förekommande frågor och kontakta oss om du fortfarande undrar över något.

 

För hur lång tid bör en inkvarterare binda sig till inkvarteringen?

Asylprocessen pågår i nuläget som kortast i sex månader, och behandlingstiden kan dröja även mer. Önskvärt är att inkvarteringen kunde fortsätta genom hela processen. De asylsökande kommer från väldigt svåra omständigheter och behöver en möjlighet att knyta förtroliga och engagerade mänskliga relationer. Ibland finns även behov för kortvarig inkvartering. Kontakta din närmaste lokalgrupp och berätta hurdan inkvartering du skulle vara intresserad av. Detaljerna kring inkvarteringen diskuteras alltid enligt enskilt fall mellan personen som erbjuder inkvarteringen, den asylsökande samt deras utsedda socialarbetare.

 

Vad är inkvarteraren obligerad att erbjuda?

Inkvarteraren binder sig att erbjuda asylsökanden ett tryggt hem – inget annat. Inkvarteraren har ingen obligation att delta t.ex. ekonomiskt i stödjandet av asylsökanden. Varje asylsökande person har en utsedd socialarbetare, och även en asylsökande som är inkvarterad hos en privat inkvarterare är berättigad till de sociala, hälso- och rättsliga tjänster som mottagningsförläggningen erbjuder. En asylsökande får en mottagningspenning för mat och andra nödvändigheter. Den asylsökande och privata inkvarteraren är självfallet fria att erbjuda varandra hjälp i de saker som de gemensamt kommer överens om.

 

En hurdan person är det som skulle bo hos mig?

De asylsökande bildar en väldigt mångfaldig grupp av människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Utbildningsnivån bland asylsökande växlar från högutbildade till analfabeter. Vissa har en bred språkkunskap, andra pratar endast sitt modersmål. Enligt vår erfarenhet hittar även människor med väldigt olika bakgrunder ändå till slut mera gemensamt än skillnader, och även utan ett gemensamt språk kan vänskap uppstå.

En inkvarterare bör vara medveten om de svåra förhållanden som asylsökande kommer ifrån. Vissa asylsökande har flytt hotet av krig, tortyr eller förföljelse, andra kommer direkt från kriget. Att lämna sitt hem för vilken som helst orsak är tungt, och flera asylsökande har haft en lång och svår resa till Finland. Det är viktigt med både tillräckligt stöd samt eget utrymme och en lugn miljö. Inkvarteraren kan gå vid den asylsökandes sida, men behöver på intet sätt vara professionell inom trauma-arbete. Asylsökande i behov av psykosocialt stöd är berättigade till professionell hjälp via mottagningsförläggningarna.

Det är även bra att både inkvarteraren och den inkvarterade kommer ihåg att en del av de asylsökande kommer att få ett negativt beslut. Det är bra att förbereda sig mentalt för detta.

 

Vem ansvarar för att den privata inkvarteringen lyckas?

Inkvarteringen sker genom ett kontrakt mellan inkvarteraren och den asylsökande. Nätverket för heminkvartering för samman parterna och ger råd i praktiska saker, men parterna i kontraktet för heminkvartering är inkvarteraren och den inkvarterade.
De asylsökande har rätten att bo på en plats de själva valt under asylprocessen, och mottagningsförläggningen svarar för deras social- och hälsotjänster.

 

Vilket stöd erbjuder Nätverket för heminkvartering?

Nätverket för heminkvartering erbjuder en inledande kontakt mellan inkvarterare och asylsökande. Nätverkets frivilliga ger råd angående praktiska frågor kring inkvarteringen, svarar på frågor och erbjuder ett ömsesidigt stöd i mötet med nya situationer. Nätverkets Facebook-sida är en bra kanal att diskutera frågor gällande heminkvartering – bland de över 4 000 aktiva finns säkert tillräckligt med know-how för att lösa de flesta problemen.

Skall inkvarteraren bekosta sina gästers mat?

Inkvarteraren och den inkvarterade kommer tillsammans överens om delandet av matkostnaderna. Vi rekommenderar att uppdelandet av kostnader diskuteras redan före inkvarteringen påbörjas. För en botten för diskussion, se våra separata instruktioner.

Får inkvarteraren ekonomiskt stöd?

En person som erbjuder heminkvartering får i nuläget inte något ekonomiskt stöd för att inkvartera en asylsökande.

I vilken slags hem kan en asylsökande inkvarteras? Behöver den asylsökande ett eget rum?

Inkvarteringen handlar lika mycket om relationer som väggar. Det är bäst att fundera på hurdana förhållanden du själv skulle orka bo i under flera månaders tid, vare sig det handlar om ett enskilt rum, vardagsrummets soffa eller hemmets övre våning. Tänk också på hur mycket egen ro du själv behöver. Utrymmet som erbjuds den asylsökande skall lämpa sig för boende året runt.

Om du tvekar på att utrymmet räcker till, kan du kontakta lokalgruppen, berätta om din situation och ditt hem och fundera på de praktiska sakerna kring heminkvartering tillsammans med aktiva i lokalgruppen.

 

Hur skall vi göra då kulturella skillnader förekommer?

En människa som kommer från en främmande kultur är i första hand en individ, som kan ha mer gemensamt med dig än du kan ana. Till exempel matlagning, gemensamma fritidsaktiviteter och intressen eller lek med barnen har visat sig vara effektiva sätt att föra ihop människor oberoende av kulturell bakgrund.

Samtidigt kan kulturskillnader börja redan vid dörren. Skall skorna tas av? Skakar vi hand eller kramar vi om varann? Kan man ge en present med vänster hand? Olikheter och utmaningar kommer säkert emot, men oftast kan dessa överkommas genom humor och flexibilitet. Att diskutera kulturskillnader är lärorikt och ofta även väldigt roligt!

 

Kan jag erbjuda boende för ett ensamkommande barn eller en ungdom som söker asyl?

Nätverket för heminkvartering ordnar inte inkvartering för ensamkommande underåriga. Det finns specialkrav för inkvartering av ensamkommande minderåriga asylsökande och till exempel villkoren som barnskyddslagen definierar måste följas. Genom nätverket kan du däremot inkvartera ett barn med sin familjemedlem eller släkting.

Hur gör vi om jag inte kan andra språk än mitt modersmål, eller om den asylsökande inte kan engelska?

Att inte ha ett gemensamt språk är en utmaning, men genom oss har redan flera lyckliga inkvarteringar blivit till, där parterna inte haft ett endaste gemensamt språk. God vilja, Googles översättare och kroppsspråk tar en långt. Det kan till och med vara att avsaknaden av ett gemensamt språk hjälper den asylsökande att lära sig finska ännu snabbare! I början hjälper det att ha tillgång till en tolk för att kunna komma överens om praktiska saker. Lokalgruppen kan möjligtvis hjälpa med att hitta en tolk, och det lönar sig att fråga runt om språkkunskaper även i sina egna nätverk till exempel i sociala medier.

Vem skall jag meddela om ifall jag har en asylsökande inkvarterad i mitt hem?

Varje asylsökande skall vara skriven på en mottagningsförläggning, för mottagningsförläggningen erbjuder den asylsökande de tjänster och rättigheter denna är behörig till. För att säkra den asylsökandes egna intresse bör inte heminkvartering anordnas före asylansökan är under officiell behandling.

Kontraktet för heminkvartering, underskriven av båda parter, bör lämnas till mottagningsförläggningen. Om personen eller familjen som erbjuder inkvartering bor i en hyresbostad, skall även ett utdrag ur boenderegistret lämnas in.

Hyresvärden kan inte begränsa antalet människor boende i lägenheten. Om vattenavgiften i din lägenhet bestäms efter antal boende skall hyresvärden informeras om de nya inneboende.

 

Kan jag be den asylsökande om hyra eller till exempel städhjälp som ersättning för boendet?

Nätverket för heminkvartering är inte en hyrestjänst. Den asylsökande är inte en hyresgäst eller ett hembiträde. Inkvarteringen är frivillig och en ersättning i form av pengar eller arbetsinsats får inte förutsättas.

Inkvarteraren och den asylsökande kommer tillsammans överens om normala hushållsarbeten som hör till ett gemensamt boende, och uppdelandet av dessa. Det är att rekommendera att diskutera hushållsarbeten direkt vid inkvarteringens start.

 

Hur gör vi om det delade boendet skapar problem, eller om min livssituation ändras mitt under inkvarteringen?

Vem som helst av parterna i den privata inkvarteringen kan lösa upp inkvarteringsarrangemanget när som helst. I problemsituationer erbjuder Nätverket för heminkvartering stöd antingen med hjälpen av lokala stödpersoner eller över internet.

Vilken är relationen mellan Nätverket för heminkvartering, Migrationsverket, Finlands röda kors och andra aktörer som ansvarar för mottagningsförläggningarna?

Alla mottagningsförläggningar är verksamma under Migrationsverket. Ansvaret för förläggningarnas organisering varierar på olika orter. Flera förläggningar på olika håll i Finland upprätthålls av FRK. Nätverket för heminkvartering kan inte svara på frågor rörande varje förläggning eller inkvarterare, då förläggningarnas praktik varierar enligt ort.

Förlorar en asylsökande som är bosatt i ett privat hem några förmåner eller tjänster som mottagningsförläggningen erbjuder? Bromsar heminkvarteringen ner behandlingen av den asylsökandes ärende?

Den asylsökande är berättigad till mottagningsförläggningens tjänster oavsett om boendet sker på förläggningen eller ordnas genom privat inkvartering. Ansökande måste anmäla sitt boställe till förläggningen och ge en redogörelse om sina levnadsförhållanden. Formen för den asylsökandes boende påverkar inte tiden för asylansökans behandling, eller dess resultat, på något vis.

Bör inkvarteraren ta hänsyn till några särskilda hälsofrågor?

I nuläget anländer det asylsökande till Finland från områden där vaccineringsprogram inte kunnat utföras omfattande under de senaste åren. Vi rekommenderar att heminkvarteraren och alla som bor i samma lägenhet kontrollerar sitt vaccinskydd gällande polio och kikhosta.

Liksom alla bosatta i Finland, bör även de som bor med asylsökande ha ett skydd mot stelkramp och difteri. Därtill bör alla vuxna ha ett skydd producerat av antingen ett tidigare insjuknande i mässling, påssjuka och röda hund eller två MPR-vaccin.

Polio-, difteri-, stelkramps- och MPR-vacciner är kostnadsfria.

 

Vilka orsaker skulle kunna finnas för att inte inkvartera en asylsökande?

Om det bor mer än en person i hemmet, är det av högsta prioritet att inkvarteringen är ett gemensamt beslut gjort av alla hemmets invånare.

Vi rekommenderar att inte erbjuda inkvartering om din livssituation är särskilt stressad eller ångestfylld eller om det finns våld, missbruksproblem eller allvarliga problem med mental hälsa i hemmet.

 

Jag mottar för tillfället bidrag från FPA. Påverkar inkvarteringen av en asylsökande mitt bidrag?

En person som inte omfattas av det finska socialskyddet räknas inte som tillhörande till hushållet, och deras tillfälliga boende i lägenheten påverkar inte bostadsstödet. Fpa har delgett att inkvartering av asylsökande inte påverkar bostadsstödet för hushåll som mottar det allmänna bostadsstödet.

Jag kan inte erbjuda boende, men skulle vilja hjälpa. Vad kan jag göra?

Nätverket för heminkvartering fokuserar på att koordinera och stödja privat inkvartering. Du kan delta i nätverkets verksamhet på många sätt, också utan att bli en inkvarterare.

Möjligheter för annan slags hjälp erbjuds till exempel av FRK, församlingar, Refugee Hospitality Club, Stödföreningen för Asylsökande rf, KUH och Rädda Barnen rf.