Kotimajoitusverkosto korostaa turvallista majoitusmallia ja minimoi riskejä

Tiedote 25.3.2022 

Kotimajoitusverkosto on kansalaistoimintaverkosto, joka on organisoinut turvapaikanhakijoiden kotimajoitustoimintaa Suomessa vuodesta 2015. Sen taustalla toimii Kotimajoituksen tuki ry, joka on verkostoa ja sen paikallisryhmiä sekä kotimajoituksen osapuolia tukeva asiantuntijayhdistys. Kotimajoituksessa Suomesta turvaa hakeva majoittuu vastaanottokeskuksen sijasta paikallisessa kodissa. Kyseessä on asumismuoto, jossa toteutuu molemminpuolinen kokemus jaetusta arjesta osana paikallisyhteisöä. 

Kotimajoitusverkostolle on äärimmäisen tärkeää, että haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, mukaan lukien mm. lapset, turvallisuus ja hyvinvointi toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme hyvin tietoisia siitä, että turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevat ihmiset saattavat joutua pahimmillaan alttiiksi hyväksikäytölle ja ihmiskaupalle, joita esiintyy Suomessakin. Tämän vuoksi pyrimme toiminnassamme minimoimaan riskit ja tukemaan turvallisia, harkittuja kotimajoituksia. Kotimajoitusverkosto edistää ja koordinoi vain molemminpuolisesti vapaaehtoisia sekä vastikkeettomia majoituksia, joihin ei liity esimerkiksi maksuja tai vaatimusta työpanoksesta. 

Kotimajoitusverkosto on päättänyt toimia uudessa tilanteessa omien, jo vuosien ajan hyväksi todettujen toimintaperiaatteiden mukaisesti: emme edistä suoraan rajalta tuntemattomaan majoitukseen päätymistä. Emme organisoi laajamittaista tai kiireellistä hätämajoitusta, vaan harkittua pääosin pidempiaikaista asumisvaihtoehtoa vastaanottopalveluiden piirissä oleville turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeville henkilöille. Toimimme tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja pidämme tärkeänä, että Suomeen saapujilla on tieto oikeuksistaan ja pääsy palveluihin, sekä tiedot, tahoista, joihin ottaa tarvittaessa yhteyttä. Kotimajoitusverkosto ja sen taustayhdistys pyrkivät aktiivisesti myös siihen, että majoituksen osapuolten odotukset majoituksesta ovat realistisia.

Kotimajoitusverkosto on itseohjautuva kansalaisliike, jossa eri toimijat ovat mukana omasta halustaan. Kotimajoitus perustuu aina osapuolten väliseen sopimukseen asumisesta. Kotimajoitusverkosto ei kuitenkaan ole majoituksen osapuoli, vaan sopimus majoituksesta on aina majoittajan ja majoittujan välinen. Tukea ja neuvoa saa tarvittaessa paikallisryhmistä ja tukiyhdistyksestä. 

Harkittuun ja ennalta sovittuun kotimajoitukseen voi valmistautua perehtymällä useilla kielillä (ml. ukraina) saatavilla olevaan majoitusoppaaseen ja majoituksesta sopiminen kannattaa tehdä esimerkiksi sopimuspohjaamme käyttäen. (kotimajoitusverkosto.fi/elementor-800/). Kaikkia kotimajoituksesta kiinnostuneita kannustetaan liittymään kotimajoitusverkoston kansalliseen ja itseä lähimpään paikallisryhmään, tutustumaan muuhun tuottamaamme materiaaliin sekä osallistumaan koulutuksiin kotimajoituksesta. Mukaan on mahdollista tulla myös vaikka majoitus olisi alkanut muuten kuin verkostomme kautta. 

Toimintaan ovat tervetulleita yhdenvertaisesti ihmiset kaikista kieli- ja kulttuuritaustoista, ikäryhmistä ja sukupuolista. Jaettuja toimintaperiaatteita, joihin kaikkien tulee sitoutua ovat vapaaehtoisuus, vastavuoroisuus, luottamus ja oikeus yksityisyyteen. 

Ukrainan sodan alettua olemassa olevat paikallisryhmät ovat aktivoituneet ja uusia syntynyt. Kotimajoitusverkosto toimii itseohjautuvasti, mikä tarkoittaa, että myös paikallisryhmät voivat järjestää toimintansa parhaaksi katsomallaan tavalla, paikallisesta tarpeesta lähtien. Paikallisryhmien käytännöt muovautuvat parhaillaan vallitsevaan uuteen tilanteeseen ja tässä tukiyhdistys ja kansallinen verkosto sekä paikallisryhmien välinen keskustelu ja hyvien käytäntöjen jakaminen on tärkeässä roolissa. 

Kotimajoitusverkoston Facebook-ryhmissä harjoitamme aktiivista moderointia, ylläpitäjät hyväksyvät julkaisuja, seuraavat ryhmissä tapahtuvaa viestintää ja käyvät läpi liittyjien sekä tarvittaessa ryhmän jäsenten profiilit. Emme julkaise esimerkiksi puhelinnumero- tai osoitetietoja. Paikallisryhmien käytännöt mm. majoituksen osapuolten haastatteluista, majoitusten käytännön organisoinnista ja sen tarkistamisesta, että tarjottu majoitus on asukkaalle sopiva, turvallinen ja että majoittaja ymmärtää, mihin on sitoutumassa ovat vaihtelevia. Verkoston ja tukiyhdistyksen kautta ei koskaan jaeta henkilötietoja ilman kyseisen henkilön tapauskohtaista suostumusta.

Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevilla ihmisillä on oikeus itse päättää, hakeutuvatko he kotimajoitukseen tai muuhun yksityismajoitukseen ja muuttavatko juuri tietyn kotimajoitusta tarjoavan ihmisen tai perheen kotiin. Poikkeuksena ovat ilman huoltajaa Suomeen tulleet lapset, jotka majoittuvat lähtökohtaisesti lapsille tarkoitetuissa vastaanottokeskuksissa, joskin lapsi voi majoittua myös yksityismajoitukseen, jos se arvioidaan lapsen edun kannalta hyväksi ratkaisuksi (ks. Maahanmuuttoviraston ohjeistus Yksin Suomeen tulleen alaikäisen majoittumisesta: migri.fi/yksin-suomeen-tulleen-alaikaisen-majoittuminen?fbclid=IwAR2sP-o5s1aDijB7fa1Ngvrh8b6rDkkVk7Ma2EceYj5PIXQtlUXBFO4b-s0). 

Noin puolet turvapaikanhakijoista on asunut viime aikoina yksityismajoituksessa, jota myös kotimajoitus on. Kodinomaiset olosuhteet voivat tarjota monille kotoutumisen näkökulmasta mielekkään asumistavan ja alun Suomessa. Olemme hyvin tietoisia, että yksityismajoituksen kentällä ilmenee monenlaisia, kirjavia toimintatapoja ja riskejä, joita pyrimme omassa toimintamallissamme välttämään ja toimimaan vastuullista, turvallista ja kaikille osapuolille myönteistä majoitusmallia edistäen. 

Harkiten syntynyt kotimajoitus on lukuisten kokemusten mukaan turvalliseksi ja myönteiseksi koettu majoittumismuoto esimerkiksi etnisiin tai kielellisiin vähemmistöihin kuuluville ihmisille sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Mahdollisuus asua kodinomaisissa olosuhteissa on osoittautunut kuitenkin tärkeäksi monien muidenkin turvapaikkaa hakeneiden ihmisten arjessa. 

Verkoston vapaaehtoisten asiantuntemus ja vertaisuus sekä tukiyhdistyksen ammattilaisten tuki varmistaa sen, etteivät majoituksen osapuolet jää yksi arjessaan ja kotimajoituksen arjen ja muiden mahdollisten kysymysten kanssa. 

Kotimajoituksen tuki ry on saanut uuden työntekijän

Olemme saaneet tukiyhdistykseemme viestinnästä vastaavaan työntekijän. Viestinnän asiantuntijan tehtävässä 17.3.2022 aloittanut Maria Niemiharju on innoissaan tulevasta työstään, jossa hän pääsee kehittämään yhdistyksen ja verkoston viestinnällistä toimintakulttuuria. Maria on työskennellyt kotoutumista edistävää työtä tekevässä järjestössä myös aikaisemmin, joten järjestötyö on hänelle tuttua.
 
“Koulutustaustani on antropologiassa, globalisaatiotutkimuksessa ja sittemmin viestinnässä. On ihan mahtavaa, että uudessa työssäni yhdistyvät viestinnälliset tehtävät sekä monikulttuurisuus- ja kotoutumisteemat ja että pääsen tekemään työtä, jonka koen suunnattoman tärkeäksi”, Maria sanoo.
 
Marian yhteystiedot ovat:
m.niemiharju (at) kotimajoitusverkosto.fi
+358 41 317 7877
Facebook: Maria Kotimajoitus
 

Kotimajoitusverkosto valmistautuu ukrainalaisten tuloon ja peräänkuuluttaa viranomaisten vastuuta hätämajoituksesta

Tiedote 3.3.2022

Kotimajoitusverkosto ja sen taustayhdistys Kotimajoituksen tuki ry edistävät turvapaikanhakijoiden ja muiden Suomesta turvaa hakevien kotimajoitusta. Tällä hetkellä työskentelemme toimintamme mukauttamisessa Ukrainan sodan aiheuttamaan tilanteeseen. Näin teemme laajan kokemuksen pohjalta, jota meillä on vuodesta 2015, jolloin Kotimajoitusverkosto sai alkunsa vastaamaan tilanteeseen, jossa turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi nopeasti. Kehitämme toimintatapojamme, pystyäksemme vastaamaan suureen tarpeeseen tavalla, jossa majoittajien ja majoittujien yhteensaattaminen voidaan tehdä hallitusti. Teemme tiivistä yhteistyötä järjestökentän, ukrainalaisyhteisön, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Saatamme turvapaikanhakijoita ja Suomessa asuvia ihmisiä yhteen, tuemme kotimajoituksia ja niiden syntymistä ympäri maata ja annamme tukea majoituksen osapuolille. Kotimajoitusverkoston mallissa verkosto tutustuu sekä majoittajaan että majoittujaan. Kokemuksemme pohjalta kotimajoitus on merkityksellistä kansalaistoimintaa, joka edistää kotoutumista, vähentää syrjiviä asenteita ja vahvistaa  yhdenvertaisuutta. Haluamme turvata, että kotimajoitus aloitetaan tavalla, jossa päätös on molemmin puolin harkittu, tukea saatavilla mahdollisissa ongelmatapauksissa, kukaan ei jää yksin ja mahdolliset riskit otettu huomioon. Vaikka verkosto toimii täysin vapaaehtoisuuden pohjalta, on toiminnassa mukana monien alojen ammattilaisia.

Verkostoon on liittynyt viimeisen viikon aikana yli 1500 uutta kotimajoituksesta kiinnostunutta ja meihin on ottanut yhteyttä erittäin moni ihminen, joka haluaa tarjota kotiaan Suomesta turvaa hakeville. Tämä osoittaa vieraanvaraisuutta ja auttamishalua, jota kriisiaikana tarvitaan. Ihmiset myös ottavat meihin paljon yhteyttä pohtien, kuinka Ukrainasta saapuvien vastaanottaminen Suomessa hoidetaan.

Kotimajoituksia voi syntyä jo someryhmissämme orgaanisesti, ja tuemme sitä. Emme kuitenkaan halua järjestää akuutissa vaiheessa kotimajoituksia suuressa mittakaavassa ja kiireellä, koska se ei välttämättä ole etenkään haavoittuvassa asemassa olevan majoittujan etu. Haluamme minimoida riskit, jotka voivat liittyä mm. haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten majoittuessa ennalta tuntemattomien ihmisten luokse, tietojen jakamiseen hyvinkin avoimesti eri foorumeilla ym.

Vastuu Suomeen sotaa pakenevien ihmisten kiireellisestä majoittamisesta on viranomaisilla ja odotamme ripeitä toimia ja selkeää tiedotusta. Kansalaisyhteiskunta ja yksityishenkilöt voivat toimia tärkeänä voimavarana ja tukena. Tärkeää on muun muassa se, että ihmiset saavat ennen yksityiskoteihin muuttamista tietoa oikeuksistaan ja esimerkiksi viranomaispalveluista, joihin heillä on oikeus.

Suosittelemme seuraamaan viranomaisten antamaa tietoa ja informoimaan siitä maahan saapuvia ukrainalaisia heitä kohdatessa. Esimerkiksi Maahanmuuttovirasto on esittänyt toiveen, että heille ilmoitettaisiin ennakkoon Ukrainasta saapuvien kuljetuksista.

Alla koottuna viranomaisten tuoreita tiedotteita:

Maahanmuuttoviraston tiedote 3.3. 2022.

Maahanmuuttoviraston toimintaohjeita, jos saavut Ukrainasta Suomeen.

Maahanmuuttoviraston ”usein kysytyt kysymykset” Ukrainasta.

Sisäministeriön tiedote koordinaatioryhmästä.

EU-komission ehdotus tilapäisestä suojelusta

Ohjeistamme kaikkia kotimajoituksesta kiinnostuneita tutustumaan Kotimajoitusoppaisiin, jotka löytyvät etusivultamme https://kotimajoitusverkosto.fi eri kieliversioina. Oppaassa lähtökohtana on turvapaikanhakijoiden majoittaminen, mutta sieltä löytyy kaikille kotimajoitusta harkitseville tärkeää yleistietoa majoituksen arjesta ja niistä asioista, joista kannattaa keskustella ja sopia heti majoituksen alkaessa. 

Järjestämme lähiaikoina koulutuksia mm. kotimajoittajille, majoittamisesta kiinnostuneille, muille Kotimajoitusverkoston jäsenille, järjestöille ja viranomaisille.

Kotimajoitusta harkitsevat, majoitusta etsivät tai muuten Kotimajoitusverkoston toimintaan osallistumiseen halukkaat voivat liittyä Kotimajoitusverkoston Facebook-ryhmään Kotimajoitusta turvapaikkaa tarvitseville (Finland). Eri puolilla Suomea on myös paikallisverkostoja, jotka löydät mm. valtakunnallisen Facebook-ryhmän kautta.

Tilannekatsaus Kotimajoituksen tuki ry:n työntekijöiltä

11.3.2022

Kiitos, että olette niin kiinnostuneita kotimajoituksesta! Olemme saaneet valtavasti yhteydenottoja. Olemme liikuttuneita valtaisasta vieraanvaraisuudesta ja halusta tarjota kotimajoitusta Suomesta turvaa hakeville ja osallistua muilla tavoin harkittujen kotimajoitusten mahdollistamiseen verkoston ja paikallisryhmien kautta! Muokkaamme jatkuvasti toimintaamme vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin, ja seuraavien viikkojen aikana pidämme teitä ajan tasalla tästä työstä.  

Verkosto ja yhdistyksen työntekijät tekevät tiiviisti töitä, ja tällä hetkellä erityisesti majoitusta tarjoavilta tarvitaan kärsivällisyyttä. Majoitusta etsivien pyynnöt käsitellään ensisijaisesti, joten majoitusta tarjoavien ei kannata huolestua, vaikka vastaus viipyisi. Tulemme lähiaikoina näkemään kuinka suureksi halukkuus kotimajoituksiin muodostuu Ukrainasta saapuneiden keskuudessa. Tuolloin on tärkeää, että valmiutta majoittaa on ja että paikallisverkostot pystyvät tukemaan majoitusten syntymistä ja majoituksen osapuolia. Kotimajoitus on aina järjestely, johon päädytään majoitukseen hakeutujan valitessa kotimajoituksen esimerkiksi vastaanottokeskuksen sijaan. Se on myös järjestely, josta osapuolet sopivat keskenään, mutta joita paikallisyhdistys ja laajempi verkosto sekä taustayhdistys voivat eri tavoin tukea onnistuneen majoituksen mahdollistamiseksi.  

Myös tiedon tarve kotimajoituksista ja onnistuneiden kotimajoitusten edellytyksistä on todella suurta. Olemme yhdistyksessä ja verkostossa tähän vastanneet mm. koulutuksilla, materiaaleilla, neuvonnalla yksittäisille ihmisille ja yhteistyökumppaneille, jatkuvalla vuoropuhelulla eri yhteistyötahojen kanssa, antamalla haastatteluja ja tiedottamalla. Valtava työpanos ja asiantuntemus, jota monet verkoston aktiivit ovat jo eri muodoissaan antaneet, on ollut ja tulee olemaan kullanarvoista.  

 On ollut ilo nähdä, kuinka paikallisryhmiä on aktivoitunut ja uusia syntynyt eri puolille Suomea. Tapaamisessa paikallisryhmien kanssa oli hienoa kuulla kuinka toimintaa on lähdetty aktivoimaan, mitä tarpeita ja kysymyksiä on noussut ja pohtia yhdessä, kuinka mahdollistaa toimivat käytännöt paikallisryhmissä. Paikallisryhmille on tulossa toimintaohjeita pikimmiten.   

Mahdollisuus tilapäisen suojelun hakemiseen Ukrainasta saapuville avautui aiemmin viikolla ja muutti osaltaan heidän tilannettaan ja mahdollisuutta esimerkiksi vastaanottopalveluiden saamiseen. Kun ukrainalaisia saapuu Suomeen, viranomaisten velvollisuus on tiedottaa heitä olemassa olevista vaihtoehdoista ja ohjata oikeaan paikkaan.  Jos Ukrainasta saapuvat hakevat tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa, he saavat hakemuksen jättämisen jälkeen palveluita vastaanottokeskuksesta. Tämän prosessin jälkeen he voivat halutessaan hakeutua kotimajoitukseen esimerkiksi paikallisryhmiemme kautta ja majoituksen löydyttyä rekisteröityä vastaanottokeskuksen yksityismajoitusasiakkaiksi.  

Verkostolaiset ovat jo kutsuneet koteihinsa sotaa pakenevia ja kotimajoituksia on saanut alkunsa myös muilla tavoin. Verkoston tuki, vertaisyhteydet ja tiedon saaminen kauttamme mm. kotimajoitusoppaan ja koulutuksen muodossa voivat olla hyödyksi myös jo kotimajoittajana aloittaneille, joten on tärkeää, että heidät toivotetaan niin halutessaan tervetulleiksi verkostoon ja paikallisryhmiin.   

On hyvä pitää mielessä verkoston pyrkimys kotimajoitusten alkamiseen pääasiassa ryhmissämme ja kasvotusten tapahtuvien kohtaamisten kautta. Tärkeät perusasiat, joita kannattaa selvittää ja pohtia omalta osaltaan jo ennen majoituksen aloittamista löytyvät Kotimajoitusoppaasta, joka nyt saatavilla myös ukrainaksi (https://kotimajoitusverkosto.fi/elementor-800/). Näitä ovat mm. majoituksen pituus, rokotesuoja, kotivakuutus, kodin turvallisuusasiat, tärkeät sovittavat asiat ja yhteystiedot. Myös kotimajoituskoulutuksista, joita järjestämme etänä, saa lisätietoa kotimajoituksen, siihen valmistautumisen ja oman harkinnan tueksi.   

Verkoston kautta syntyneet kotimajoitukset ovat vastikkeettomia, ja tämä on jokaisen majoittamista harkitsevan hyvä muistaa. Jokaisen majoitusta harkitsevan kannattaa huomioida, että majoittujalle saattaa aiheutua lisäkuluja, vaikka kotimajoituksen osapuolet vastaavat lähtökohtaisesti omista ruokakuluistaan ja majoittujan osallistumisesta mm. vesilaskuun on mahdollista sopia.   

Kotimajoitusverkostossa emme myöskään ensisijaisesti välitä tyhjiä asuntoja, koska arjen jakaminen ja kohtaamiset on se mitä tuemme. Toki majoitus voi tapahtua kotimajoituksen hengessä esimerkiksi, jos majoittaja asuu samassa pihapiirissä tai viereisessä asunnossa. Majoittamisen omaan täysin erilliseen asuntoon tai kiinteistöön muut tahot hoitavat paremmin ja siihen liittyy hyvin erityyppisiä kysymyksiä kuin kotimajoitukseen.  

Taustayhdistyksellä on suuri tarve ukrainankieliselle työntekijälle, joka pystyy ottamaan ukrainalaiset vastaan heidän omalla äidinkielellään, kertomaan heille, mistä kotimajoituksessa on kyse ja tukemaan ukrainalaisia kotimajoittujia. Olemme aloittaneet Mesenaatissa joukkorahoituskampanjan, jotta työntekijän palkkaaminen olisi mahdollista ja jotta pystyisimme vahvistamaan mm. viestintää, koulutusta ja tukea paikallisryhmille. Rahallinen tuki kampanjalle tai tiedon jakaminen siitä ovat tärkeitä tapoja auttaa onnistuneiden kotimajoitusten mahdollistamisessa:  https://mesenaatti.me/2409/auta-ukrainalaisten-majoittumisessa-koteihin/  

Kannustamme edelleen seuraamaan viranomaisten tiedottamista ja toimintaohjeita, kuten:  

Maahanmuuttovirasto: Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille https://migri.fi/tilapainen-suojelu?fbclid=IwAR1vo8cpSUAsnfQTXC9Cb2Al1EdEtbV5zOufG4W6TOuXmAZkXXP3Ov7cR-I#haet  

Poliisin yhteystiedot tilapäisen suojelun nojalla oleskelulupaa hakeville ja turvapaikanhakijoille 

 https://poliisi.fi/poliisin-yhteystiedot-turvapaikkaa-hakeville?fbclid=IwAR0M5zn__tFUok-S9CQhkIPGe21pe95kaFjvvIpRCXR0pPeWCfNzwLmKZAU  

Vastauksia kotimajoitukseen liittyvissä asioissa voi saada kysymällä ryhmässä tai aiemmista keskusteluista. Myös toimistoon voi olla tarvittaessa yhteydessä majoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Ole kotimajoitusasioihin liittyen yhteydessä Eva Kuhlefelt e.kuhlefelt@kotimajoitusverkosto.fi tai puhelimitse +358 44 239 7049 päivystysaikoina arkisin klo 9-13. ja mm. taustayhdistyksen toimintaan ja yhteistyösuhteisiin liittyen Terhi Aaltonen t.aaltonen@kotimajoitusverkosto.fi +358 44 244 8404. Jos et saa meitä kiinni, jätäthän kiireellisissä asioissa tekstiviestin. Vastaaminen saattaa edelleen tapahtua viiveellä suuresta tarpeesta johtuen.

Kotimajoitusverkosto valmistautuu ukrainalaisten tuloon ja peräänkuuluttaa viranomaisten vastuuta hätämajoituksesta

Tiedote 3.3.2022 

Kotimajoitusverkosto ja sen taustayhdistys Kotimajoituksen tuki ry edistävät turvapaikanhakijoiden ja muiden Suomesta turvaa hakevien kotimajoitusta. Tällä hetkellä työskentelemme toimintamme mukauttamisessa Ukrainan sodan aiheuttamaan tilanteeseen. Näin teemme laajan kokemuksen pohjalta, jota meillä on vuodesta 2015, jolloin Kotimajoitusverkosto sai alkunsa vastaamaan tilanteeseen, jossa turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi nopeasti. Kehitämme toimintatapojamme, pystyäksemme vastaamaan suureen tarpeeseen tavalla, jossa majoittajien ja majoittujien yhteensaattaminen voidaan tehdä hallitusti. Teemme tiivistä yhteistyötä järjestökentän, ukrainalaisyhteisön, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Saatamme turvapaikanhakijoita ja Suomessa asuvia ihmisiä yhteen, tuemme kotimajoituksia ja niiden syntymistä ympäri maata ja annamme tukea majoituksen osapuolille. Kotimajoitusverkoston mallissa verkosto tutustuu sekä majoittajaan että majoittujaan. Kokemuksemme pohjalta kotimajoitus on merkityksellistä kansalaistoimintaa, joka edistää kotoutumista, vähentää syrjiviä asenteita ja vahvistaa  yhdenvertaisuutta. Haluamme turvata, että kotimajoitus aloitetaan tavalla, jossa päätös on molemmin puolin harkittu, tukea saatavilla mahdollisissa ongelmatapauksissa, kukaan ei jää yksin ja mahdolliset riskit otettu huomioon. Vaikka verkosto toimii täysin vapaaehtoisuuden pohjalta, on toiminnassa mukana monien alojen ammattilaisia.

Verkostoon on liittynyt viimeisen viikon aikana yli 1500 uutta kotimajoituksesta kiinnostunutta ja meihin on ottanut yhteyttä erittäin moni ihminen, joka haluaa tarjota kotiaan Suomesta turvaa hakeville. Tämä osoittaa vieraanvaraisuutta ja auttamishalua, jota kriisiaikana tarvitaan. Ihmiset myös ottavat meihin paljon yhteyttä pohtien, kuinka Ukrainasta saapuvien vastaanottaminen Suomessa hoidetaan.

Kotimajoituksia voi syntyä jo someryhmissämme orgaanisesti, ja tuemme sitä. Emme kuitenkaan halua järjestää akuutissa vaiheessa kotimajoituksia suuressa mittakaavassa ja kiireellä, koska se ei välttämättä ole etenkään haavoittuvassa asemassa olevan majoittujan etu. Haluamme minimoida riskit, jotka voivat liittyä mm. haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten majoittuessa ennalta tuntemattomien ihmisten luokse, tietojen jakamiseen hyvinkin avoimesti eri foorumeilla ym.

Vastuu Suomeen sotaa pakenevien ihmisten kiireellisestä majoittamisesta on viranomaisilla ja odotamme ripeitä toimia ja selkeää tiedotusta. Kansalaisyhteiskunta ja yksityishenkilöt voivat toimia tärkeänä voimavarana ja tukena. Tärkeää on muun muassa se, että ihmiset saavat ennen yksityiskoteihin muuttamista tietoa oikeuksistaan ja esimerkiksi viranomaispalveluista, joihin heillä on oikeus.

Suosittelemme seuraamaan viranomaisten antamaa tietoa ja informoimaan siitä maahan saapuvia ukrainalaisia heitä kohdatessa. Esimerkiksi Maahanmuuttovirasto on esittänyt toiveen, että heille ilmoitettaisiin ennakkoon Ukrainasta saapuvien kuljetuksista.

Alla koottuna viranomaisten tuoreita tiedotteita:

Maahanmuuttoviraston tiedote 3.3. 2022.

Maahanmuuttoviraston toimintaohjeita, jos saavut Ukrainasta Suomeen.

Maahanmuuttoviraston ”usein kysytyt kysymykset” Ukrainasta.

Sisäministeriön tiedote koordinaatioryhmästä.

EU-komission ehdotus tilapäisestä suojelusta

Ohjeistamme kaikkia kotimajoituksesta kiinnostuneita tutustumaan Kotimajoitusoppaisiin, jotka löytyvät etusivultamme https://kotimajoitusverkosto.fi eri kieliversioina.  Oppaassa lähtökohtana on turvapaikanhakijoiden majoittaminen, mutta sieltä löytyy kaikille kotimajoitusta harkitseville tärkeää yleistietoa majoituksen arjesta ja niistä asioista, joista kannattaa keskustella ja sopia heti majoituksen alkaessa. 

Järjestämme lähiaikoina koulutuksia mm. kotimajoittajille, majoittamisesta kiinnostuneille, muille Kotimajoitusverkoston jäsenille, järjestöille ja viranomaisille.

Kotimajoitusta harkitsevat, majoitusta etsivät tai muuten Kotimajoitusverkoston toimintaan osallistumiseen halukkaat voivat liittyä Kotimajoitusverkoston Facebook-ryhmään Kotimajoitusta turvapaikkaa tarvitseville (Finland). Eri puolilla Suomea on myös paikallisverkostoja, jotka löydät mm. valtakunnallisen Facebook-ryhmän kautta.

Uudet kotimajoitusoppaat

Päivitetyt kotimajoitusoppaat on julkaistu! Ne on koottu Materiaalipankkiin. Oppaista löytyy myös ukrainankielinen versio.

 Kotimajoituksen tuki ry:n uudet työntekijät aloittivat työskentelyn

 

Kuvassa Eva ja Terhi Kotimajoitusverkoston toimistolla Kalliolan setlementtitalolla.

Kotimajoituksen tuki ry:n uudet työntekijät toiminnanjohtaja Terhi Aaltonen ja yhteisötyön asiantuntija Eva Kuhlefelt aloittivat työskentelyn 11.8.2021.

Terhi on työskennellyt 15 vuotta ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, kansalaisyhteiskunnan ja kansanterveyden parissa mm. YK:lla ja Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOSin toiminnanjohtajan tehtävissä. Hän on edistänyt erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Terhi haluaa edistää haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeuksia jatkossakin ja hyödyntää monipuolista osaamistaan Kotimajoitusverkoston kehittämisessä.

“Toiminnanjohtajana haluan kehittää yhdistyksen toimintatapoja vastaamaan mahdollisimman hyvin Kotimajoitusverkoston tarpeita ja vaikuttamaan asumiseen liittyvien luovien ratkaisujen kautta turvapaikanhakijoiden oikeuksiin laajemminkin. Koen Kotimajoitusverkoston työn turvapaikanhakijoiden tilanteen parantamiseksi Suomessa todella tärkeänä ja odotan innolla pääseväni kehittämään yhdistyksen toimintaa.”

Eva on toiminut turvapaikanhakijoiden ja paperittomuudessa elävien parissa syksystä 2015 lähtien ja on monelle tuttu verkostotoimija. Evalla on kokemusta monimuotoisesta vapaaehtoisten tukemisesta ja hän on toiminut Kotimajoitusverkoston aktiivina. Evalla on yhteistyökokemusta niin viranomaisten, vapaaehtoisten kun järjestötoimijoiden kanssa.

“Olen usein pohtinut turvallisen asumisen merkitystä, kotoutumisen ja ylipäänsä ihmisarvoisen elämän edellytyksenä. Yhteisötyön asiantuntijana haluaisin edistää dialogia, jossa yhteisöllisyys ja inkluusio toteutuisivat käytännön tasolla, ja avointa keskustelua, johon kaikki verkostoon kuuluvat pystyisivät osallistumaan. Kotimajoitusverkosto on minulle entuudestaan tuttu ja rakas – olen kiitollinen saamastani mahdollisuudesta olla mukana kehittämässä toimintaa eteenpäin!”

Kotimajoitusverkoston toiminta halutaan aktivoida lisäämällä kohtaamisia ja kehittää tapoja olla näkyvä toimija ruohonjuuritasolla. Yhdistyksen toiminta halutaan tehdä läpinäkyväksi, niin työntekijöiden kuin hallituksenkin osalta.

Kannustamme olemaan yhteydessä työntekijöihin matalalla kynnyksellä kotimajoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Terhin ja Evan tavoitat seuraavista yhteystiedoista:

 

Terhi Aaltonen, toiminnanjohtaja  (suomi, englanti, espanja)

Sähköposti: t.aaltonen@kotimajoitusverkosto.fi  

tel. +358 44 244 8404

Facebook: Terhi Kotimajoitus 

 

Eva Kuhlefelt, yhteisötyön asiantuntija (ruotsi, suomi, englanti) 

Sähköposti: e.kuhlefelt@kotimajoitusverkosto.fi 

tel. +35844 239 7049

Facebook: Eva Kotimajoitus 

 

Toimiston sähköposti on info@kotimajoitusverkosto.fi.