Haluaisitko majoittaa?

Kodin avaaminen turvapaikanhakijalle tekee arjesta rikkaampaa. Uudet ihmiset tuovat mukanaan uusia haasteita, mutta myös lisää elämää, iloa ja naurua. Samalla kotimajoittaja tekee vapaaehtoistyötä, jolla on suuri vaikutus niin yksilön elämään kuin koko suomalaiseen yhteiskuntaan.

Haluaisitko majoittua paikallisessa kodissa?

Tiesitkö, että voit valita asuinpakkasi turvapaikkaprosessin aikana? Kotimajoitusverkosto auttaa sinua tutustumaan paikallisiin ihmisiin, jotka haluavat tarjota turvapaikanhakijoille majoituksen omassa kodissaan.

Ohjeistus seksuaalisen hyväksikäytön, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisemiksi ja siihen puuttuminen majoitustilanteissa

Tiedote 8.9.2022 
Kotimajoituksen tulee olla turvallinen tila, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja jossa kenenkään ei tarvitse olla varuillaan. Sekä majoittuja että majoittaja määrittelevät itse omat rajansa, joita tulee majoituksen aikana kunnioittaa.
 
Olemme Kotimajoitusverkoston tukiyhdistyksessä koonneet ohjeistuksen seksuaalisen hyväksikäytön, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisemiseksi majoitustilanteissa ja siihen puuttumiseksi. Ohjeistuksessa on huomioitu erilaisia tilanteita ja seikkoja, jotka vaativat meiltä kaikilta valppautta. Listaamme myös tahoja, joista saa apua ja tukea väkivallan kokemuksiin. Ohjeistus on tehty yhteistyössä väkivallan vastaisen työn asiantuntijan Elina Nikulaisen kanssa.
 
Ohjeistus täydentää jo monelle tuttua Kotimajoitusopasta, ja suosittelemme näihin molempiin tutustumista kotimajoitusta harkitseville, majoituksen osapuolille ja muille verkoston aktiiveille. Ohjeistus on saatavilla tällä hetkellä suomeksi ja ukrainaksi ja myöhemmin englanniksi.

Kotimajoitusverkosto korostaa turvallista majoitusmallia ja minimoi riskejä

Tiedote 25.3.2022 

Kotimajoitusverkosto on kansalaistoimintaverkosto, joka on organisoinut turvapaikanhakijoiden kotimajoitustoimintaa Suomessa vuodesta 2015. Sen taustalla toimii Kotimajoituksen tuki ry, joka on verkostoa ja sen paikallisryhmiä sekä kotimajoituksen osapuolia tukeva asiantuntijayhdistys. Kotimajoituksessa Suomesta turvaa hakeva majoittuu vastaanottokeskuksen sijasta paikallisessa kodissa. Kyseessä on asumismuoto, jossa toteutuu molemminpuolinen kokemus jaetusta arjesta osana paikallisyhteisöä. 

Kotimajoitusverkostolle on äärimmäisen tärkeää, että haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, mukaan lukien mm. lapset, turvallisuus ja hyvinvointi toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme hyvin tietoisia siitä, että turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevat ihmiset saattavat joutua pahimmillaan alttiiksi hyväksikäytölle ja ihmiskaupalle, joita esiintyy Suomessakin. Tämän vuoksi pyrimme toiminnassamme minimoimaan riskit ja tukemaan turvallisia, harkittuja kotimajoituksia. Kotimajoitusverkosto edistää ja koordinoi vain molemminpuolisesti vapaaehtoisia sekä vastikkeettomia majoituksia, joihin ei liity esimerkiksi maksuja tai vaatimusta työpanoksesta. 

Kotimajoitusverkosto on päättänyt toimia uudessa tilanteessa omien, jo vuosien ajan hyväksi todettujen toimintaperiaatteiden mukaisesti: emme edistä suoraan rajalta tuntemattomaan majoitukseen päätymistä. Emme organisoi laajamittaista tai kiireellistä hätämajoitusta, vaan harkittua pääosin pidempiaikaista asumisvaihtoehtoa vastaanottopalveluiden piirissä oleville turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeville henkilöille. Toimimme tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja pidämme tärkeänä, että Suomeen saapujilla on tieto oikeuksistaan ja pääsy palveluihin, sekä tiedot, tahoista, joihin ottaa tarvittaessa yhteyttä. Kotimajoitusverkosto ja sen taustayhdistys pyrkivät aktiivisesti myös siihen, että majoituksen osapuolten odotukset majoituksesta ovat realistisia.

Kotimajoitusverkosto on itseohjautuva kansalaisliike, jossa eri toimijat ovat mukana omasta halustaan. Kotimajoitus perustuu aina osapuolten väliseen sopimukseen asumisesta. Kotimajoitusverkosto ei kuitenkaan ole majoituksen osapuoli, vaan sopimus majoituksesta on aina majoittajan ja majoittujan välinen. Tukea ja neuvoa saa tarvittaessa paikallisryhmistä ja tukiyhdistyksestä. 

Harkittuun ja ennalta sovittuun kotimajoitukseen voi valmistautua perehtymällä useilla kielillä (ml. ukraina) saatavilla olevaan majoitusoppaaseen ja majoituksesta sopiminen kannattaa tehdä esimerkiksi sopimuspohjaamme käyttäen. (kotimajoitusverkosto.fi/elementor-800/). Kaikkia kotimajoituksesta kiinnostuneita kannustetaan liittymään kotimajoitusverkoston kansalliseen ja itseä lähimpään paikallisryhmään, tutustumaan muuhun tuottamaamme materiaaliin sekä osallistumaan koulutuksiin kotimajoituksesta. Mukaan on mahdollista tulla myös vaikka majoitus olisi alkanut muuten kuin verkostomme kautta. 

Toimintaan ovat tervetulleita yhdenvertaisesti ihmiset kaikista kieli- ja kulttuuritaustoista, ikäryhmistä ja sukupuolista. Jaettuja toimintaperiaatteita, joihin kaikkien tulee sitoutua ovat vapaaehtoisuus, vastavuoroisuus, luottamus ja oikeus yksityisyyteen. 

Ukrainan sodan alettua olemassa olevat paikallisryhmät ovat aktivoituneet ja uusia syntynyt. Kotimajoitusverkosto toimii itseohjautuvasti, mikä tarkoittaa, että myös paikallisryhmät voivat järjestää toimintansa parhaaksi katsomallaan tavalla, paikallisesta tarpeesta lähtien. Paikallisryhmien käytännöt muovautuvat parhaillaan vallitsevaan uuteen tilanteeseen ja tässä tukiyhdistys ja kansallinen verkosto sekä paikallisryhmien välinen keskustelu ja hyvien käytäntöjen jakaminen on tärkeässä roolissa. 

Kotimajoitusverkoston Facebook-ryhmissä harjoitamme aktiivista moderointia, ylläpitäjät hyväksyvät julkaisuja, seuraavat ryhmissä tapahtuvaa viestintää ja käyvät läpi liittyjien sekä tarvittaessa ryhmän jäsenten profiilit. Emme julkaise esimerkiksi puhelinnumero- tai osoitetietoja. Paikallisryhmien käytännöt mm. majoituksen osapuolten haastatteluista, majoitusten käytännön organisoinnista ja sen tarkistamisesta, että tarjottu majoitus on asukkaalle sopiva, turvallinen ja että majoittaja ymmärtää, mihin on sitoutumassa ovat vaihtelevia. Verkoston ja tukiyhdistyksen kautta ei koskaan jaeta henkilötietoja ilman kyseisen henkilön tapauskohtaista suostumusta.

Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevilla ihmisillä on oikeus itse päättää, hakeutuvatko he kotimajoitukseen tai muuhun yksityismajoitukseen ja muuttavatko juuri tietyn kotimajoitusta tarjoavan ihmisen tai perheen kotiin. Poikkeuksena ovat ilman huoltajaa Suomeen tulleet lapset, jotka majoittuvat lähtökohtaisesti lapsille tarkoitetuissa vastaanottokeskuksissa, joskin lapsi voi majoittua myös yksityismajoitukseen, jos se arvioidaan lapsen edun kannalta hyväksi ratkaisuksi (ks. Maahanmuuttoviraston ohjeistus Yksin Suomeen tulleen alaikäisen majoittumisesta: migri.fi/yksin-suomeen-tulleen-alaikaisen-majoittuminen?fbclid=IwAR2sP-o5s1aDijB7fa1Ngvrh8b6rDkkVk7Ma2EceYj5PIXQtlUXBFO4b-s0). 

Noin puolet turvapaikanhakijoista on asunut viime aikoina yksityismajoituksessa, jota myös kotimajoitus on. Kodinomaiset olosuhteet voivat tarjota monille kotoutumisen näkökulmasta mielekkään asumistavan ja alun Suomessa. Olemme hyvin tietoisia, että yksityismajoituksen kentällä ilmenee monenlaisia, kirjavia toimintatapoja ja riskejä, joita pyrimme omassa toimintamallissamme välttämään ja toimimaan vastuullista, turvallista ja kaikille osapuolille myönteistä majoitusmallia edistäen. 

Harkiten syntynyt kotimajoitus on lukuisten kokemusten mukaan turvalliseksi ja myönteiseksi koettu majoittumismuoto esimerkiksi etnisiin tai kielellisiin vähemmistöihin kuuluville ihmisille sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Mahdollisuus asua kodinomaisissa olosuhteissa on osoittautunut kuitenkin tärkeäksi monien muidenkin turvapaikkaa hakeneiden ihmisten arjessa. 

Verkoston vapaaehtoisten asiantuntemus ja vertaisuus sekä tukiyhdistyksen ammattilaisten tuki varmistaa sen, etteivät majoituksen osapuolet jää yksi arjessaan ja kotimajoituksen arjen ja muiden mahdollisten kysymysten kanssa. 

Kotimajoitusverkosto valmistautuu ukrainalaisten tuloon ja peräänkuuluttaa viranomaisten vastuuta hätämajoituksesta

Tiedote 3.3.2022

Kotimajoitusverkosto ja sen taustayhdistys Kotimajoituksen tuki ry edistävät turvapaikanhakijoiden ja muiden Suomesta turvaa hakevien kotimajoitusta. Tällä hetkellä työskentelemme toimintamme mukauttamisessa Ukrainan sodan aiheuttamaan tilanteeseen. Näin teemme laajan kokemuksen pohjalta, jota meillä on vuodesta 2015, jolloin Kotimajoitusverkosto sai alkunsa vastaamaan tilanteeseen, jossa turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi nopeasti. Kehitämme toimintatapojamme, pystyäksemme vastaamaan suureen tarpeeseen tavalla, jossa majoittajien ja majoittujien yhteensaattaminen voidaan tehdä hallitusti. Teemme tiivistä yhteistyötä järjestökentän, ukrainalaisyhteisön, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Saatamme turvapaikanhakijoita ja Suomessa asuvia ihmisiä yhteen, tuemme kotimajoituksia ja niiden syntymistä ympäri maata ja annamme tukea majoituksen osapuolille. Kotimajoitusverkoston mallissa verkosto tutustuu sekä majoittajaan että majoittujaan. Kokemuksemme pohjalta kotimajoitus on merkityksellistä kansalaistoimintaa, joka edistää kotoutumista, vähentää syrjiviä asenteita ja vahvistaa  yhdenvertaisuutta. Haluamme turvata, että kotimajoitus aloitetaan tavalla, jossa päätös on molemmin puolin harkittu, tukea saatavilla mahdollisissa ongelmatapauksissa, kukaan ei jää yksin ja mahdolliset riskit otettu huomioon. Vaikka verkosto toimii täysin vapaaehtoisuuden pohjalta, on toiminnassa mukana monien alojen ammattilaisia.

Verkostoon on liittynyt viimeisen viikon aikana yli 1500 uutta kotimajoituksesta kiinnostunutta ja meihin on ottanut yhteyttä erittäin moni ihminen, joka haluaa tarjota kotiaan Suomesta turvaa hakeville. Tämä osoittaa vieraanvaraisuutta ja auttamishalua, jota kriisiaikana tarvitaan. Ihmiset myös ottavat meihin paljon yhteyttä pohtien, kuinka Ukrainasta saapuvien vastaanottaminen Suomessa hoidetaan.

Kotimajoituksia voi syntyä jo someryhmissämme orgaanisesti, ja tuemme sitä. Emme kuitenkaan halua järjestää akuutissa vaiheessa kotimajoituksia suuressa mittakaavassa ja kiireellä, koska se ei välttämättä ole etenkään haavoittuvassa asemassa olevan majoittujan etu. Haluamme minimoida riskit, jotka voivat liittyä mm. haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten majoittuessa ennalta tuntemattomien ihmisten luokse, tietojen jakamiseen hyvinkin avoimesti eri foorumeilla ym.

Vastuu Suomeen sotaa pakenevien ihmisten kiireellisestä majoittamisesta on viranomaisilla ja odotamme ripeitä toimia ja selkeää tiedotusta. Kansalaisyhteiskunta ja yksityishenkilöt voivat toimia tärkeänä voimavarana ja tukena. Tärkeää on muun muassa se, että ihmiset saavat ennen yksityiskoteihin muuttamista tietoa oikeuksistaan ja esimerkiksi viranomaispalveluista, joihin heillä on oikeus.

Suosittelemme seuraamaan viranomaisten antamaa tietoa ja informoimaan siitä maahan saapuvia ukrainalaisia heitä kohdatessa. Esimerkiksi Maahanmuuttovirasto on esittänyt toiveen, että heille ilmoitettaisiin ennakkoon Ukrainasta saapuvien kuljetuksista.

Alla koottuna viranomaisten tuoreita tiedotteita:

Maahanmuuttoviraston tiedote 3.3. 2022.

Maahanmuuttoviraston toimintaohjeita, jos saavut Ukrainasta Suomeen.

Maahanmuuttoviraston ”usein kysytyt kysymykset” Ukrainasta.

Sisäministeriön tiedote koordinaatioryhmästä.

EU-komission ehdotus tilapäisestä suojelusta

Ohjeistamme kaikkia kotimajoituksesta kiinnostuneita tutustumaan Kotimajoitusoppaisiin, jotka löytyvät etusivultamme https://kotimajoitusverkosto.fi eri kieliversioina. Oppaassa lähtökohtana on turvapaikanhakijoiden majoittaminen, mutta sieltä löytyy kaikille kotimajoitusta harkitseville tärkeää yleistietoa majoituksen arjesta ja niistä asioista, joista kannattaa keskustella ja sopia heti majoituksen alkaessa. 

Järjestämme lähiaikoina koulutuksia mm. kotimajoittajille, majoittamisesta kiinnostuneille, muille Kotimajoitusverkoston jäsenille, järjestöille ja viranomaisille.

Kotimajoitusta harkitsevat, majoitusta etsivät tai muuten Kotimajoitusverkoston toimintaan osallistumiseen halukkaat voivat liittyä Kotimajoitusverkoston Facebook-ryhmään Kotimajoitusta turvapaikkaa tarvitseville (Finland). Eri puolilla Suomea on myös paikallisverkostoja, jotka löydät mm. valtakunnallisen Facebook-ryhmän kautta.

Tule osaksi rajat ylittävää verkostoa!

Kotimajoitusverkosto on uudenlainen kansalaisyhteiskunnan toimija, jonka muodostaa yli 4 000 eri puolilla maata toimivaa tasa-arvoista verkostolaista. Pidämme säännöllisesti yhteyttä ja jaamme tietoa, autamme toisiamme ongelmatilanteissa ja kehitämme kansalaisverkostomme toimintaa yhdessä.

Uudet kotimajoitusoppaat vuodelle 2022!

Olemme julkaisseet oppaita useilla eri kielillä, suomen lisäksi myös arabiaksi, englanniksi, ruotsiksi, somaliksi, ukrainaksi ja venäjäksi. Löydät oppaat materiaalipankista.